3KROPKI.PL Realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość

Realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość

 1. Sklep internetowy 3kropki.pl, działający pod adresem http://www.3kropki.pl/, prowadzony jest przez spółkę pod firmą: 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko – Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357956, nr NIP: 937-241-70-37, nr REGON: 072899421 (dalej zwaną: „Sklepem 3kropki.pl”).
 2. Szybko i efektywnie mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e–mail: biuro@3kropki.pl, telefonicznie pod nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: 3kropki.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Informacje przedstawione na stronie internetowej Sklepu 3kropki.pl nie stanowią oferty, a zaproszenie do składania ofert. Zamówienie przez Państwa składane wymaga akceptacji przez Sklep 3kropki.pl, aby umowa została zawarta.
 4. W zakresie składania zamówienia, porozumiewamy się z Państwem wyłącznie poprzez formularze zamówienia dostępne na naszej stronie internetowej. W zakresie ewentualnej rezygnacji z zamówienia lub jego części porozumiewamy się z Państwem w sposób wskazany w punkcie 2. Ponadto poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej mogą Państwo zrezygnować z zamówienia, przy czym rezygnacja za pomocą formularza jest możliwa wyłącznie do czasu akceptacji zamówienia i wysyłki towaru przez Sklep 3kropki.pl
 5. Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo zwrotną informację mailową pt. „Prośba o potwierdzenie zamówienia”. Kliknięcie w link potwierdzający wskazany w mailu zwrotnym kończy procedurę składania zamówienia.
 6. Sklep 3kropki.pl akceptuje Państwa zamówienie po uzyskaniu zapłaty, wysyłając Państwu e-mail pt. „Akceptacja zamówienia i wysyłka”, stanowiący zarazem trwały nośnik potwierdzający zawarcie umowy, przy czym część informacji potwierdzających może zostać przekazana w formie papierowej przy dostarczeniu Państwu towaru.
 7. Wskutek zawarcia umowy poprzez formularze zamówienia dostępne na stronie internetowej Sklepu 3kropki.pl, Sklep 3kropki.pl zobowiązuje się przenieść na Państwa własność produktów przez Państwa zamówionych, to jest produktów szczegółowo wymienionych w części „Zamówienie” strony internetowej, jak również dostarczyć i wydać Państwu te produkty, a Państwo zobowiązują się produkty te odebrać i zapłacić na rzecz Sklepu 3kropki.pl cenę wskazaną w części „Zamówienie” na stronie internetowej. W zakresie związanym z dostarczaniem treści cyfrowych Sklep 3kropki.pl zobowiązuje się przekazać Państwu login, hasło lub inne dane dostępowe pozwalające na skorzystanie z produktów dostępnych online na stronach podmiotów trzecich właściwych dla wybranego przez Państwa produktu, a Państwo zobowiązują się te informacje odebrać i zapłacić na rzecz Sklepu 3kropki.pl cenę wskazaną w części „Zamówienie” na stronie internetowej.
 8. Sklep 3kropki.pl spełnia świadczenie poprzez jednorazowe dostarczenie i wydanie Państwu wszystkich towarów objętych danym zamówieniem w miejsce oznaczone przez Państwa, jako miejsce dostarczenia zamówienia. W zakresie związanym z dostarczaniem treści cyfrowych Sklep 3kropki.pl spełnia świadczenie w ten sposób, że przesyła Państwu login, hasło lub inne dane dostępowe na wskazany przez Państwa adres e-mail (w przypadku wyboru opcji „Odbiór własny (Bielsko – Biała)”) lub przesyła wskazane dane w miejsce oznaczone przez Państwa, jako miejsce dostarczenia zamówienia (w przypadku wyboru innej formy doręczenia).
 9. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: biuro@3kropki.pl, telefonicznie pod nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: 3kropki.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 10. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 11. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Państwa towarem wskazane jest, by w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu 3kropki.pl wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 12. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało: Państwa imię i nazwisko, numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową, datę zakupu, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 13. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości związanych z dostarczeniem treści cyfrowych zawierało: Państwa imię i nazwisko, opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie, wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego usługobiorcy, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 14. W zakresie składania reklamacji mogą Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego
  Miejscowość: ...............
  Data: ...............
  Imię i nazwisko: ...............
  Adres zamieszkania: ...............
  Nr zamówienia: ............... (opcjonalne)

  Adresat: 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  ul. Komorowicka 39-41
  43-300 Bielsko – Biała
  biuro@3kropki.pl

  W dniu ............... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/am ............... (oznaczenie reklamowanego towaru).
  W dniu ............... (dzień, miesiąc, rok) stwierdziłem/am niezgodność towaru/usługi z umową polegającą na tym, że ............... (opis niezgodności).
  W związku z powyższym proszę o: ............... (określenie żądania, np. wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady albo inne żądanie).
  Podpis: ............... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).
 15. Sklep 3kropki.pl informuje o możliwości odstąpienia przez Państwa od umowy.
  Prawo odstąpienia od umowy (sprzedaż i wydanie towarów)
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko – Biała, adres e–mail: biuro@3kropki.pl, nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy (sprzedaż i wydanie towarów)
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Prawo odstąpienia od umowy (dostarczanie treści cyfrowych)
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko – Biała, adres e–mail: biuro@3kropki.pl, nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy (dostarczanie treści cyfrowych)
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Wzór formularza odstąpienia od umowy (sprzedaż i wydanie towarów)
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  ul. Komorowicka 39-41
  43-300 Bielsko – Biała
  biuro@3kropki.pl
  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...............
  Data zawarcia umowy/odbioru: ...............
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............
  Adres konsumenta(-ów): ...............
  Podpis konsumenta(-ów): ............... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data: ...............

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (dostarczanie treści cyfrowych)
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Adresat: 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  ul. Komorowicka 39-41
  43-300 Bielsko – Biała
  biuro@3kropki.pl

  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ...............
  Data zawarcia umowy/odbioru: ...............
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............
  Adres konsumenta(-ów): ...............
  Podpis konsumenta(-ów): ............... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data: ...............
 16. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Sklep 3kropki.pl ma obowiązek dostarczenia Państwu rzeczy bez wad. Sklep 3kropki.pl ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, a w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 KC i następnych. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 18. O istnieniu i treści ewentualnej gwarancji lub ewentualnych usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji zostali Państwo poinformowani na stronie internetowej Sklepu 3kropki.pl zawierającej kartę wybranego przez Państwa produktu. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, zalecamy powrót do karty danego produktu.
 19. Funkcjonalność treści cyfrowych, techniczne środki ich ochrony oraz interoperacyjność produktów przez Państwa zamawianych określona jest w opisie każdego z zamówionych przez Państwa produktów.
 20. Funkcjonalność treści cyfrowych, techniczne środki ich ochrony oraz interoperacyjność w zakresie zwrotnej wiadomości e-mail stanowiącej trwały nośnik potwierdzający zawarcie umowy na odległość jest następująca: wiadomość zwrotna stanowi e-mail pisany zwykłym tekstem, który można odtworzyć w każdym systemie poczty elektronicznej, przy zastosowaniu każdego systemu operacyjnego, który umożliwia dostęp do internetu oraz każdej przeglądarki internetowej. Załącznik do tej wiadomości e-mail zawierający informacje o gwarancji na zamówiony przez Państwa produkt stanowi plik w formacie pdf, który można odtworzyć przy zastosowaniu programu AdobeReader, którego darmową wersję można pobrać pod wskazanym linkiem: http://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
 21. Informujemy, że mogą Państwo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W ramach alternatywnych metod rozstrzygania sporów w przypadku braku uznania przez nas Państwa roszczenia mogą Państwo zwrócić się do neutralnej strony, która zaproponuje działania w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Przykładowo, mogą Państwo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Bielsku – Białej (ul. Piastowska 40, II piętro, 43-300 Bielsko – Biała) z wnioskiem o wszczęcie działań mediacyjnych w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego.
 22. Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania sklepu i sprzedaży, obsługi klientów oraz kwestii związanych z zamówieniami znajdą Państwo w dziale strony internetowej pod nazwą „Regulamin sklepu internetowego 3kropki.pl” oraz „Pomoc”.
 23. Klikając przycisk „Zamawiam i płacę” składają Państwo zamówienie oraz potwierdzają Państwo swoją wiedzę, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Strona korzysta z mechanizmu plików cookies, tak jak to opisano na stronie dotyczącej cookies. Możesz zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce. ×