3KROPKI.PL Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.3kropki.pl
(dla umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku)§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy 3kropki.pl, działający pod adresem http://www.3kropki.pl/, prowadzony jest przez spółkę pod firmą: 3kropki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko – Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357956, nr NIP: 937-241-70-37, nr REGON: 072899421 (dalej zwaną: „Sklepem 3kropki.pl”).
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:
   1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego 3kropki.pl, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
   2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
   Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
   4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Sklep – sklep internetowy 3kropki.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.3kropki.pl/.
   6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
   7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Wszelkie informacje o produktach znajdują się w kartach produktów, informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności przedstawiane są w dziale „Koszyk” po dodaniu produktów, a realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość odbywa się w dziale „Zamówienie”, do którego można przejść z działu „Koszyk”. Konsumentowi przekazywane są potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W sytuacjach szczególnych warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu 3kropki.pl Usługobiorca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple),
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.
§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Usługobiorca, który powiązał Swoje konto w sklepie z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za jego pośrednictwem.
 2. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Usługobiorca może dokonać rejestracji w sklepie z wykorzystaniem konta w serwisie Facebook.
 3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  c) Numer telefonu.
 4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a) Firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) Adres płatnika (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) Numer telefonu.
  f) Adres dostawy (jeżeli inny niż firmy)
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu konta.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
  f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@3kropki.pl. .
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.
§ 5. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.3kropki.pl.
 2. Zamówienia można składać zarówno bez rejestracji w sklepie jak i po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie. Zamawiający bez konta są informowani o zmianie statusów dla zamówień drogą mailową.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
  1. na karcie z produktem wystarczy kliknąć ikonę znajdującą o nazwie "DO KOSZYKA". Odznaczone w ten sposób produkty są dodawane do koszyka zakupowego, który jest widoczny na górze strony sklepu po prawej stronie o nazwie "KOSZYK". "KOSZYK" można przeglądać w dowolnej chwili oraz z nie go wychodzić, wracając do zakupów przez ponowne kliklięcie w KOSZYK. Koszyk pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu przez przycisk "PRZELICZ". Pozwala również całkowicie usunąć produkt.
  2. W kolejnym kroku o nazwie "ZAMÓWIENIE" należy wybrać należy wybrać jedną z proponowanych form płatności oraz rodzajów transportu. W tym kroku należy podać adres do dostawy (kurier) lub punkt odbioru (paczka w ruchu, paczkomat).
  3. Poniżej Konsument czy Przedsiębiorca może skorzystać z możliwości otrzymania faktury po zaznaczeniu przycisku chcę otrzymać fakturę zamiast paragonu. Brak zaznaczenia bedzie skutkował otrzymanie dowodu zakupu w formie paragonu fiskalnego.
  4. Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione należy wybrać przycisk "ZAMAWIAM I PŁACE"
  5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać przez kontakt z biurem obsługi Klienta pisząc na adres biuro@3kropki.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwość anulowania zamówienia przed przekazaniem go do wysyłki pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 8.
  6. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.
  7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
  8. Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
  9. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy. Klient zawsze informowany jest o terminie spełnienia świadczenia.
  10. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską, Paczkę w Ruchu lub firmę kurierską DPD. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj od 3 do 6 dni roboczych od chwili nadania paczki, w przypadku paczek priorytetowych od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez wybór Paczki w Ruchu to 2 dni robocze natomiast przez kuriera DPD wynosi zwykle 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.
  11. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako "Termin wysyłki" od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta.
  12. Koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową na odległość.
  13. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
  14. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura).
§ 6. Płatności

 1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności:
  1. za pobraniem - w przypadku, gdy towar jest wysyłany przez kuriera lub pocztą za towar płacą Państwo w chwili odbioru przesyłki.
  2. płatność kartą płatniczą/kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe.
 2. Płatność kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe jest obsługiwana przez system PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 3. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia status zamówienia automatycznie zostaje zmieniony na „opłacone”.
§ 7. Zakupy na raty

 1. Sklep 3kropki.pl umożliwia dokonanie zakupów na raty w systemie Santander consumer bank.
 2. Wybierz towar i złóż wniosek. Jeśli chcą Państwo dokonać zakupu na raty w systemie Santander consumer bank po umieszczeniu wszystkich interesujących Państwa produktów do koszyka należy w nim zaznaczyć "Płatność na raty - santander" w miejscu wyboru formy płatności. Składając następnie zamówienie i klikając "Złóż wniosek" Zostanie uruchomiony symulator rat, który w szybki i prosty sposób pozwoli obliczyć wysokość miesięcznej raty kredytu i złożyć on-line wniosek o kredyt.
 3. Oblicz wysokość raty. Po uruchomieniu symulatora rat wpisz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania i ewentualną wpłatę własną.
 4. Czekaj na kontakt konsultanta. Potwierdzenie przez sklep przyjęcia do realizacji Twojego zamówienia nastąpi drogą mailową. Od tej chwili oczekuj na kontakt z konsultantem Santander. Konsultant Santander po otrzymaniu ze sklepu potwierdzenia rezerwacji towaru zadzwoni do Ciebie i poprosi Cię o podanie dodatkowych danych - przygotuj dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości. Podczas rozmowy telefonicznej Konsultant Santander przekaże Ci decyzję kredytową oraz informację o dokumentach niezbędnych do otrzymania kredytu. Kredyt Ratalny Santander dostępny jest bez dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli weksli).
 5. Podpisz umowę kredytu. Dalsze postępowanie w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej zależy od wybranego przez Ciebie sposobu zawarcia umowy:

  A. Umowa online
  Santander Consumer Bank S.A. udostępni Ci do pobrania dokumentację kredytową w formie elektronicznej ( pliku PDF ). Następnie, w celu weryfikacji tożsamości oraz przyjęcia Twojego oświadczenia woli o zawarciu umowy, należy zrealizować przelew o wartości 1 zł na rachunek Banku.

  B. Umowa dostarczona kurierem
  Santander Consumer Bank S.A. wyśle kurierem dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z formularzem informacyjnym ( w ciągu 24 h lub następnego dnia roboczego ). Przed wydaniem przesyłki kurier poprosi Cię o okazanie dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem. Z otrzymaną dokumentacją postępuj zgodnie ze wskazaniami opisanymi w załączonym do niej liście - podpisz umowę, dołącz wymagane dokumenty, włóż do koperty, zaklej ją i przekaż kurierowi.
 6. Wpłata własna. Wpłatę własną dokonujemy na rachunek bankowy Sklepu, gdzie w tytułe przelewu należy podać numer zamówienia z dopiskiem "wpłata własna". Numer rachunku sklepu oraz dane firmowe to: 3KROPKI.PL Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała, Konto bankowe: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4530 8386 2733
 7. Dostawa towaru Po otrzymaniu przez Santander podpisanej umowy kredytu i dokumentów potwierdzających dochody następuje weryfikacja zgodności dokumentów. W ciągu 24 godzin od otrzymania podpisanej umowy kredytu Santander powiadomi sklep o możliwości realizacji zamówienia towaru. Sklep rozpocznie realizację zamówienia i będzie informował Ciebie o wysyłce zamówionego towaru.
§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Dane do zwrotu towaru:
  3KROPKI.PL Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Komorowicka 39-41
  43-300 Bielsko-Biała
§ 9. Reklamacje

 1. Sklep 3kropki odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: biuro@3kropki.pl, telefonicznie pod nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: 3kropki.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 3. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Państwa towarem wskazane jest, by w obecności kuriera, pracownika ruchu lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu 3kropki.pl wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 5. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało:
  a. Państwa imię i nazwisko,
  b. numer zamówienia,
  c. opis niezgodności towaru z umową,
  d. datę zakupu,
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 6. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości związanych z dostarczeniem treści cyfrowych zawierało:
  a. Państwa imię i nazwisko,
  b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności,
  c. daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  d. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego usługobiorcy,
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 7. W zakresie składania reklamacji mogą Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
§ 10. Dane osobowe

 1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Twoje dane".
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administratorem danych osobowych jest 3kropki.pl sp. z o.o. sp. komandytowa a zbiór danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@3kropki.pl, lub telefonicznie pod numerem: (33) 4978488.
§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Utylizacja odpadów. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) zobowiązuje również nasz sklep do przyjęcia od Ciebie zużytego sprzętu ( przy czym musi to być towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie). Sprzęt możesz odesłać na własny koszt na adres ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim poinformowaniu nas o tym mailowo pisząc na adres biuro@3kropki.pl. Możesz również zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495. opłata recyclingowa (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu i nie stanowi dodatkowej opłaty.
 3. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się nowe zasady sprzedaży określone Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
 5. Do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się zapisy Regulaminu w brzmieniu wskazanym poniżej.
Regulamin sklepu internetowego www.3kropki.pl
(dla umów zawieranych do dnia 25 grudnia 2014 roku)§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy 3kropki.pl, działający pod adresem http://www.3kropki.pl/, prowadzony jest przez: 3kropki.pl Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Bielsko-Biała przy ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000357956, nr NIP 937-241-70-37, nr Regon 072899421.
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:
   1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego 3kropki.pl, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
   2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
   3. Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
   4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Sklep – sklep internetowy 3kropki.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.3kropki.pl/.
   6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
   7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.
§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  c) Numer telefonu.
 4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a) Firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) Adres płatnika (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) Numer telefonu.
  f) Adres dostawy (jeżeli inny niż firmy)
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu konta.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
  f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@3kropki.pl. .
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.
§ 5. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.3kropki.pl.
 2. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
  1. na karcie z produktem wystarczy kliknąć ikonę znajdującą o nazwie "DO KOSZYKA". Odznaczone w ten sposób produkty są dodawane do koszyka zakupowego, który jest widoczny na górze strony sklepu po prawej stronie o nazwie "KOSZYK". "KOSZYK" można przeglądać w dowolnej chwili oraz z nie go wychodzić, wracając do zakupów przez przycisk "chcę kontynuować zakupy". Koszyk pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu przez przycisk "PRZELICZ". Pozwala również całkowicie usunąć produkt.
  2. Jeżeli "KOSZYK" zawiera wszystkie produkty, które Klient chce zakupić w wybranych ilościach należy wybrać jedną z proponowanych form płatności.
  3. W kolejnym kroku o nazwie "DANE WYSYŁKI" należy wybrać czy zakupu dokonuje Konsument czy Przedsiębiorca i podać/zmienić dane Płatnika oraz dane dostawy jeśli dostawa powinna nastąpić na inny adres niż podane jako Płatnika.
  4. Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione należy wybrać przycisk "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
  5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać przez kontakt z biurem obsługi Klienta pisząc na adres bok@3kropki.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwość anulowania zamówienia przed przekazaniem go do wysyłki pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 8.
  6. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.
  7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
  8. Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
  9. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy.
  10. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj od 3 do 6 dni roboczych od chwili nadania paczki, w przypadku paczek priorytetowych od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez DPD wynosi zwykle 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.
  11. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako "Termin wysyłki" od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta.
  12. Koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany bezpośrednio przez złożeniem zamówienia.
  13. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
  14. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura).
§ 6. Płatności

 1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności:
  1. za pobraniem - w przypadku, gdy towar jest wysyłany przez kuriera lub pocztą za towar płacą Państwo w chwili odbioru przesyłki.
  2. płatność kartą płatniczą/kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe.
 2. Płatność kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe jest obsługiwana przez system PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 3. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia status zamówienia automatycznie zostaje zmieniony na „opłacone”.
§ 7. Zakupy na raty

 1. Sklep 3kropki.pl umożliwia dokonanie zakupów na raty w systemie Santander consumer bank.
 2. Wybierz towar i złóż wniosek. Jeśli chcą Państwo dokonać zakupu na raty w systemie Santander consumer bank po umieszczeniu wszystkich interesujących Państwa produktów do koszyka należy w nim zaznaczyć "Płatność na raty - santander" w miejscu wyboru formy płatności. Składając następnie zamówienie i klikając "Złóż wniosek" Zostanie uruchomiony symulator rat, który w szybki i prosty sposób pozwoli obliczyć wysokość miesięcznej raty kredytu i złożyć on-line wniosek o kredyt.
 3. Oblicz wysokość raty. Po uruchomieniu symulatora rat wpisz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania i ewentualną wpłatę własną.
 4. Czekaj na kontakt konsultanta. Potwierdzenie przez sklep przyjęcia do realizacji Twojego zamówienia nastąpi drogą mailową. Od tej chwili oczekuj na kontakt z konsultantem Santander. Konsultant Santander po otrzymaniu ze sklepu potwierdzenia rezerwacji towaru zadzwoni do Ciebie i poprosi Cię o podanie dodatkowych danych - przygotuj dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości. Podczas rozmowy telefonicznej Konsultant Santander przekaże Ci decyzję kredytową oraz informację o dokumentach niezbędnych do otrzymania kredytu. Kredyt Ratalny Santander dostępny jest bez dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli weksli).
 5. Podpisz umowę kredytu. W ciągu 48 godzin ( w dni wolne od pracy następnego dnia roboczego) Santander wyśle do Ciebie za pośrednictwem firmy kurierskiej dwa egzemplarze umowy kredytu. Przy dostarczeniu przesyłki Kurier będzie prosił Cię o okazanie dowodu osobistego. Umowę kredytu podpisz pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach.
 6. Wpłata własna. Wpłatę własną dokonujemy na rachunek bankowy Sklepu, gdzie w tytułe przelewu należy podać numer zamówienia z dopiskiem "wpłata własna". Numer rachunku sklepu oraz dane firmowe to: 3KROPKI.PL Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała, Konto bankowe: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4530 8386 2733
 7. Dostawa towaru Po otrzymaniu przez Santander podpisanej umowy kredytu i dokumentów potwierdzających dochody następuje weryfikacja zgodności dokumentów. W ciągu 24 godzin od otrzymania podpisanej umowy kredytu Santander powiadomi sklep o możliwości realizacji zamówienia towaru. Sklep rozpocznie realizację zamówienia i będzie informował Ciebie o wysyłce zamówionego towaru.
§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności:
  a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  d. dostarczania prasy;
  e. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Dane do wysyłki:
  3KROPKI.PL Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Komorowicka 39-41
  43-300 Bielsko-Biała

§ 9. Reklamacje

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Zgodnie z art. 10 z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Konsument traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku umowy sprzedaży, której stroną nie jest Konsument, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez 3kropki.pl Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia Konsumenta o wady stwierdzeniu niezgodności towaru z umową sprzedaży oraz otrzymania przez Sprzedającego samego wadliwego towaru. 3kropki.pl Sp. z o. o. Sp. k. rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym towarem do Klienta należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  a. Imię i nazwisko,
  b. numer zamówienia,
  c. opis niezgodności towaru z umową,
  d. datę zakupu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  a. Imię i nazwisko,
  b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 6. Zastosowanie się do ust. 2-5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: bok@3kropki.pl , telefonicznie pod nr telefonu: (33) 4978488 wew. 8 lub listownie pod adresem 3KROPKI.PL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała
§ 10. Dane osobowe

 1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Twoje dane".
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administratorem danych osobowych jest 3kropki.pl sp. z o.o. sp. komandytowa a zbiór danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@3kropki.pl, lub telefonicznie pod numerem: (33) 4978488.
§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Utylizacja odpadów. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) zobowiązuje również nasz sklep do przyjęcia od Ciebie zużytego sprzętu ( przy czym musi to być towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie). Sprzęt możesz odesłać na własny koszt na adres ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim poinformowaniu nas o tym mailowo pisząc na adres bok@3kropki.pl. Możesz również zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495. opłata recyclingowa (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu i nie stanowi dodatkowej opłaty.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Strona korzysta z mechanizmu plików cookies, tak jak to opisano na stronie dotyczącej cookies. Możesz zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce. ×